چهارشنبه 1 مرداد 1393
1392/03/08 13:02

تولید قیر از نفت خام

تولید قیر از نفت خام

تولید قیر از نفت خام شامل فرآیند تقطیر نفت خام درون برج تقطیر می باشد.

تقطیر نفت خام طی دو مرحله مجزا انجام می شود. به قیر تولید شده در اثر تقطیر نفت خام، قیر تقطیری یا یوانیتایت نیز گفته می شود.

برچسب ها :